Serveis

Recanvis

Els bescanviadors de calor de plaques (BCP) són equips vitals a les línies de producció a tot tipus d’aplicacions industrials. Un incident en un dels bescanviadors de calor de plaques acostuma a comportar en moltes ocasions la parada no programada d’una línia completa de producció amb les conseqüents pèrdues econòmiques. Per això, el Servei Tècnic de Manteniment de Laygo recomana i ofereix el manteniment preventiu dels paquets complets de plaques.

Amb un manteniment preventiu també es corregeix la pèrdua de rendiment dels equips per deposicions-embrutiment (fouling) i les pèrdues energètiques que això implica.

Els manteniments preventius correctament programats i realitzats per experts redueixen el risc de parades inesperades de producció i representen un important estalvi energètic.

Juntes

Les juntes per bescanviadors de calor de Laygo són 100% compatibles amb els equips de major implantació al mercat. Entre ells podem trobar: Alfa Laval, SPX (APV), Fischer, KELVION (Gea), Junkers, Tranter, Chester Jensen, Swep, API Schmidt Bretten, Sondex, Funke, Cipriani, AGC Engineering, Reheat, Rosenblads, Vicarb, Stork – Pierre Guerin.

Les juntes LAYGO™ gaudeixen d’1 any de garantia d’estanqueïtat complint la normativa FDA per a les següents qualitats: NBR, HNBR, EPDM, BUTYL-HT, FPM-B i FPM-G, alhora que la nostra qualitat EPDM supera la USP CLASS-VI.

Emmagatzematge juntes

Quan s’adquireixen juntes Laygo® com a recanvi per magatzem és important seguir alguns procediments. Aquests mètodes asseguren que els components que conformen l’elastòmetre no es deteriorin i maximitzen la vida útil de la junta:

– Emmagatzemar les juntes Laygo® on la temperatura no excedeixi de 25ºC. Per sobre d’aquesta temperatura es produirà un deteriorament gradual de les propietats físiques de l’elastòmetre. Si es pot triar, la temperatura òptima hauria de ser de 15ºC. No emmagatzemeu mai les juntes on la temperatura pugui arribar als 0ºC.

– La humitat relativa recomanada és del 70%.

– Mantingueu les juntes lluny de la llum solar o ultraviolada.

– Emmagatzemeu les juntes sense tensionar-les. No lligueu les juntes fortament ni les emmagatzemeu penjades; no incorporeu pols de talc a les juntes (a part de no servir per mantenir-les en un estat òptim, les perjudica sensiblement).

– Eviteu la proximitat de fonts d’ozó tals com equipaments de soldadura o motors elèctrics.

– No emmagatzemeu les juntes prop de dissolvents orgànics o d’àcids.

– Eviteu la proximitat de fonts de calor (radiadors, etc.).

– Mantingueu les juntes en caixes per minimitzar el contacte amb l’aire. Així mateix es recomana emmagatzemar-les en bosses fosques opaques si les juntes són en qualitat fluorelastòmetre.

– Roteu l’estoc de manera que es facin servir primer les juntes més antigues.

Image module

Paquet de plaques

A data d’avui, els fabricants de plaques de bescanviadors de calor es limiten a la producció sota comanda i ja no emmagatzemen als seus estocs plaques de recanvi. Això pot comportar terminis de lliurament de fins a 8 setmanes.

A Laygo podem subministrar paquets complets de plaques amb juntes d’acord amb la disposició del disseny original de l’equip. Això permet minimitzar els temps de parada de la vostra instal·lació ja que, per al següent manteniment, sempre es podrà disposar d’un paquet recondicionat per a la substitució en unes poques hores.

D’altra banda, els nostres tècnics, amb més de 30 anys d’experiència en el disseny de bescanviadors, poden assessorar-vos per adaptar la disposició de plaques a unes noves condicions de servei o a la seva eventual optimització.

Plaques

La immediata disponibilitat de plaques de reposició és prioritària per als serveis de manteniment de bescanviadors de calor de plaques. A Laygo disposem d’una àmplia gamma de plaques originals i/o compatibles per als models i materials de major implantació al mercat.

Sat “in situ”

Recondicionament “in situ” de BCPs

El recondicionament d’un bescanviador de calor de plaques pot ser realitzat pels nostres especialistes “in situ”. Abans de procedir a l’obertura d’un equip s’emplena un protocol intern per determinar l’estat de l’equip així com el seu parell de collament. Després d’això, es procedeix a l’obertura de l’equip despressuritzat i al desmuntatge de les plaques del bastidor.

Les plaques amb juntes fixades mecànicament poden recondicionar-se “in situ”, encara que sempre es recomana el trasllat fins a les nostres instal·lacions per poder dur a terme una neteja en profunditat mitjançant immersió en banys amb agents de neteja específics i a la posterior inspecció de les plaques mitjançant líquids penetrants.

El recondicionament “in situ” pot comprendre els següents treballs:

  • Obertura de l’equip.
  • Desmuntatge de les plaques.
  • Verificació i eventual reparació del bastidor.
  • Trasllat del conjunt de plaques fins a les nostres instal·lacions i tornada (*).
  • Muntatge de les plaques recondicionades al bastidor.
  • Tancament de l’equip i proves d’estanqueïtat.

(*) O neteja mitjançant aigua calenta o freda a pressió.

Desmuntatge paquet de plaques i muntatge de plaques recondicionades

Abans de procedir a l’obertura d’un equip s’emplena un protocol intern per determinar-ne l’estat i el parell de collament. Després d’això, es procedeix a l’obertura de l’equip despressuritzat i al desmuntatge de les plaques del bastidor. Les plaques es preparen adequadament per al seu posterior transport fins a les nostres instal·lacions.

Un cop recondicionades les plaques a les nostres instal·lacions, els nostres Especialistes procedeixen amb el muntatge de les plaques al bastidor, el collament del paquet de plaques i les proves d’estanqueïtat de l’equip.

Image module

Proves d’integritat amb fluoresceïna

La nostra Prova d’Integritat mitjançant Fluoresceïna “in situ” és un procediment fiable que permet un control de la no contaminació per seccions en els jocs de plaques dels bescanviadors, sense haver de procedir a la seva obertura.

Aquest procediment permet efectuar fàcilment un manteniment preventiu que respon a les últimes directives europees i que protegeix els nostres clients dels costos i problemes que comportaria una contaminació dels seus productes.

Només cal interrompre la producció durant unes hores, enfront dels diversos dies que requereixen els procediments clàssics.

Aquest procediment permet controlar de forma fiable l’absència de contaminació mitjançant fluoresceïna que circula a pressió per un dels circuits i aigua de la xarxa a baixa pressió que circula pel segon circuit. Es prenen unes mostres que es controlen mitjançant un fluorímetre (unitat de mesura en PPT) per poder comprovar l’estabilització o l’evolució de l’aigua.

Això permet procedir a la prova en condicions reals d’ús i prevenir qualsevol risc de deteriorament de placa posterior al control, per exemple durant el muntatge.

Per equips d’un sol pas també poden utilitzar-se sistemes de detecció mitjançant gasos (Nitron 5 o hidrogen), encara que per a un correcte mesurament, els bescanviadors de calor s’haurien d’haver buidat prèviament i en la seva totalitat, de líquids, fins i tot per sota del nivell de les toveres inferiors. Després de diversos assaigs i proves empíriques realitzades en col·laboració amb empreses externes, Laygo ha decidit no recomanar els mètodes d’inspecció mitjançant gasos en cas d’equips multi-pas.

Recondicionament a les nostres instal·lacions

BCP – Bescanviador de calor de plaques

Després de la recepció de l’equip a les nostres instal·lacions i abans de procedir a la seva obertura, s’emplena un protocol intern per determinar-ne l’estat i els parells de collament. Després d’això, es procedeix a l’obertura del BCP, al desmuntatge de les plaques i a la revisió del bastidor. El procediment de recondicionament de plaques a les nostres instal·lacions es descriu més endavant.

Un cop recondicionades les plaques a les nostres instal·lacions, els nostres Especialistes procedeixen amb el muntatge de les plaques al bastidor, el collament del paquet de plaques i les proves d’estanqueïtat de l’equip.

El BCP es prepara adequadament per al seu posterior transport de tornada.

Plaques

A les nostres instal·lacions disposem de tots els mitjans i els procediments específics per netejar, inspeccionar i recondicionar plaques de bescanviadors de calor de forma efectiva, rendible i 100% fiable. Als següents apartats es descriuen amb més detall els procediments habituals de recondicionament de plaques: Inspecció Entrada, Neteja, Inspecció Líquids Penetrants, Muntatge Juntes Noves (encolades), Muntatge Juntes Noves (Clip – Fixació mecànica) i Inspecció Final i Agrupament Plaques.

Inspecció entrada

Després de la recepció de les plaques o dels equips a les nostres instal·lacions, s’emplena el protocol d’entrada (intern) que contempla tots els detalls tècnics de l’equip així com dels treballs contractats.

Neteja

El desmuntatge de les juntes encolades a les plaques es realitza aplicant calor per la part del darrere de la mossa o mitjançant nitrogen líquid. Les plaques molt brutes se sotmeten a una primera neteja amb aigua calenta o freda a pressió.

Per eliminar brutícia d’origen orgànic, així com restes de cola, s’utilitzen banys amb sosa calenta (no per titani). Posteriorment, i un cop esbandides les plaques amb aigua, se submergeixen en banys amb decapants (àcids) i es tornen a sotmetre a una neteja mitjançant aigua a pressió.

Per eliminar brutícia inorgànica s’utilitzen, directament, banys amb decapants (àcids) calents. En funció del grau d’embrutiment s’ajusten els temps d’exposició i es repeteix el procés després de passar pel bany d’esbandir.

És de vital importància una neteja en profunditat de les plaques i evitar alhora un atac químic dels materials (matisar plaques).

Després de la neteja es procedeix a l’assecat de les plaques. El temps d’assecat pot reduir-se mitjançant l’ús d’un forn industrial.

Inspecció amb líquids penetrants

La inspecció de plaques per part del nostre Departament SAT és sempre del 100% de les plaques. Al contrari que en altres empreses de manteniment, nosaltres inspeccionem cadascuna de les plaques per separat, polvoritzant una de les seves cares amb líquid penetrant. Fem servir penetrants fluorescents per la seva major sensibilitat. El líquid fluorescent penetra a qualsevol discontinuïtat que pogués existir a causa del fenomen de capil·laritat. Després d’un determinat temps d’exposició s’inspeccionen amb l’ajuda d’un llum ultraviolat (llum negra). Aquesta operació d’inspecció visual en “cambra fosca” és realitzada per tècnics especialitzats per garantir la màxima fiabilitat.

En determinats casos (plaques especials o desgast acusat sense perforació) també fem servir líquids penetrants acolorits (vermell) i revelador (blanc) o líquids penetrants combinats (color + fluorescent). En cas de no detectar perforacions però si s’aprecia un marcat desgast dels punts de contacte, es ruixa una de les cares amb el colorant vermell i després d’un determinat temps, es neteja aquesta cara de la placa i es polvoritza amb el blanc revelador per detectar microesquerdes o fissures (no completes).

En cas de perforacions, microporus i microfissures, aquestes zones són marcades adequadament per a l’eventual inspecció visual o mitjançant microscopi electrònic.

Totes les plaques defectuoses i per tant “no aptes” per a servei (perforades i/o doblegades) són embassades, identificades adequadament i retornades al client.

Les plaques en bon estat i “aptes” per a servei són netejades per les dues cares amb aigua a pressió per eliminar qualsevol resta de líquid penetrant. Després del seu assecat passen al següent procés de recondicionament, el muntatge de les juntes noves.

Image module

Muntatge de juntes noves (encolades)

Abans de procedir al muntatge de les juntes noves, s’inspeccionen visualment i en detall les mosses de les plaques (allotjament de les juntes). Excepte en determinats casos aïllats (depenent de la placa) no es corregeixen aquestes deformacions ja que el material ja no oferiria suficient resistència mecànica. Durant el protocol de recepció dels materials ja s’efectua un descart per acusades deformacions de les mosses.

Les mosses han d’estar perfectament netes i desgreixades abans de procedir a les operacions d’encolat. En funció del model de placa i de l’aplicació s’utilitzen adhesius específics de contacte o adhesius bi-components (tots dos FDA, per a aplicacions alimentàries o farmacèutiques). En tots dos casos, l’adhesiu s’escampa amb un pinzell per la zona adequada de la placa (i en funció de la cola, també per la junta). Després de la correcta col·locació de la junta, la placa és col·locada en un bastidor per després collar un determinat conjunt/nombre de plaques. En funció de l’adhesiu utilitzat es procedeix a un assecat senzill o a curat a dins d’un forn industrial.

Un cop culminat aquest procés, es tornen a inspeccionar totes les plaques (una per una) per eliminar possibles restes o excessos d’adhesiu.

Image module

Muntatge de juntes noves (CLIP – Fixació mecànica)

En cas de juntes de fixació mecànica, el muntatge es realitza en funció del sistema de “Clip” de la placa. En determinades ocasions i en funció del grau de deformació de les plaques, es procedeix a reforçar la posició de la junta mitjançant uns punts d’adhesiu de contacte (FDA). Això últim, sempre prèvia autorització per part de client.

Inspecció final i agrupament de plaques

Les plaques recondicionades i amb juntes noves són col·locades als embalatges (o muntades) seguint el correcte ordre i disposició segons el diagrama de plaques.

En el cas d’equips complets, es procedeix al muntatge de les plaques recondicionades al bastidor per posteriorment prémer el conjunt fins a la seva cota de tancament i realitzar les corresponents proves d’estanqueïtat. Després dels treballs de recondicionament i en funció de l’estat de les plaques o de l’equip, Laygo pot elaborar un informe tècnic de la intervenció.